Menu Bambino

Bambino : 5.90€ €

1 MINI PIZZA au jambon + 1 JUS D'ORANGE + 1 BOX

MENU SOLO

SOLO : 10.00€ €

MENU DUO

DUO : 15.90€ €

MENU FAMILY

FAMILY : 24.90€ €